Želdiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3215) 10 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Kauno rajono  savivaldybės  taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti Kauno rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisykles (pridedama).