Techninės pagalbos priemonės

Techninės pagalbos priemonės (toliau – TPP) – tai bet koks neįgaliųjų naudojamas gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi bei darbinei veiklai.

Pageidaujantys įsigyti techninės pagalbos priemonę, asmuo ar jo tėvai, sutuoktinis, pilnamečiai vaikai jo globėjai (rūpintojai) ar jo įgalioti kiti asmenys kreipiasi į seniūniją arba į Kauno rajono socialinių paslaugų centrą, adresu Ežero g. 3, Kaune ir  pateikia šiuos dokumentus:
• Išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/A) );
• Prašymas dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo (pildomas vietoje);
• Asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
• Neįgaliojo pažymėjimas ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma ar dokumentas, kuriame nurodyta, jog asmeniui nustatyta visiška negalia;
• Dokumentas, patvirtinantis asmens gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
• Užsieniečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantis dokumentas.

Kreiptis į Zapyškio seniūniją, pas socialinio darbo organizatorę.