Socialinė globa

Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa

Socialinė globa - visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Socialinė globa asmeniui teikiama tik tuomet, kai bendrosios socialinės paslaugos yra neveiksmingos, dienos socialinės priežiūros asmeniui nepakanka. Socialinės globos rūšys: dienos globa, trumpalaikė socialinė globa (iki 6 mėn.), ilgalaikė socialinė globa. Globos paslaugos skiriamos  įvertinus socialinės globos poreikį ir Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu, tik gavus Specialiųjų poreikių nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo komisijos išvadą.

Asmuo (jo globėjas, rūpintojas), pageidaujantis gauti socialinės globos paslaugas, kreipiasi į seniūnijos socialinio darbo organizatorių, kuris nustato socialinių paslaugų poreikį individualiai pagal asmens nesavarankiškumą. Asmens nesavarankiškumas vertinamas pagal asmens amžių, organizmo funkcinius sutrikimus, kitas ypatybes, turinčias įtakos asmens gebėjimui pasirūpinti savimi.

Asmenys, pageidaujantys gauti socialinės globos paslaugas, užpildo prašymą-paraišką ir pateikia šiuos dokumentus:
1. Asmens tapatybės dokumentą;
2. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Kauno rajono savivaldybės (tik tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nėra atitinkamo įrašo apie gyvenamąją vietą arba nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos arba Savivaldybės išduotą neįgalumo pažymėjimą;
4. Medicinos dokumentų išrašą (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis;
5. Pažymą apie pajamas;
6. Pensininko pažymėjimą;
7. Kitus dokumentus (pagal aplinkybes).

Senyvo amžiaus asmenys apgyvendinami šiose Kauno r. globos įstaigose: Čekiškės senelių namuose, Muniškių senelių namuose ir Ežerėlio slaugos namuose. Asmenys, turintys proto ar psichinę negalią, apgyvendinami Kauno, Marijampolės, Utenos apskrities pensionatuose.

Kreiptis į Zapyškio seniūniją, pas socialinio darbo organizatorę.