Gyvenamosios vietos deklaravimas

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS

ASMENYS, DEKLARUOJANTYS GYVENAMĄJĄ VIETĄ, SENIŪNIJAI PATEIKIA:

1.  Atitinkamą nustatytos formos užpildytą deklaraciją .

2.  Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą:
2.1. LR piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba pasą,- kai gyvenamąją vietą  deklaruoja LR piliečiai.
2.2 . kai reikia deklaruoti nepilnamečio gyvenamąją vietą – vaikų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (gimimo liudijimas, asmens tapatybės kortelė, pasas).Jeigu nepilnamečio tėvai išsituokę – deklaraciją pildo tas iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena ( vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų susitarimu arba teismo) .

3. Dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus šių dokumentų nuorašus ( kopijas).

 4. Atskirą gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčių (jeigu bendraturčių nuosavybės teisės dalys nėra nustatytos) ar jo (jų) įgalioto asmens parašu patvirtintą sutikimą, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje.

5. Deklaravimo įstaigai paprašius – kitus dokumentus (pvz., gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) įgaliojimą ar kt.).

6. Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, privalo per 7 darbo dienas iki išvykimo deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimą.

7. Pateikus asmens dokumentą  išduodamos pažymos apie gyvenamosios vietos deklaravimą.

Gyvenamosios vietos deklaravimas vykdomas  Zapyškio seniūnijoje.