Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui

 

Paslaugos pavadinimas  Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui
 Paslauga skirta  Fiziniams asmenims
 Paslaugos teikėjas  Kauno rajono savivaldybė
 Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis)  Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas
 Tikslinės grupės  Šeimos auginančios vaikus
 Kategorija  Socialinė parama
 Paslaugos aprašymas  Išmoka skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208; 2006, Nr. 68-2496; 2008, Nr. 81-3175; 2009, 25-983). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 100-3724).Kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui mokama vaiko motinai. Jei vaiką auginanti motina nėra nuolatinė Lietuvos Respublikos gyventoja, išmoka mokama vaiko tėvui.

Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo savivaldybės administracijai dienos, o pasibaigus paskirtos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpiui, dėl tolesnio išmokos vaikui skyrimo asmuo turi kreiptis ir pateikti būtinus dokumentus išmokai gauti, taip pat nurodyti duomenis apie šeimos pajamas už praėjusius kalendorinius metus.

Vaikui, kuris nuolat arba darbo dienomis išlaikomas (nakvynė ir maistas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje, ir globojamam vaikui ši išmoka neskiriama.

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti:

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybės dokumentai.
3. Gyvenamosios vietos deklaracija.
4. Vaiko gimimo liudijimas.
5. Pažyma iš apskrities, rajono teritorinio gynybos štabo apie vaiko tėvo pašaukimą į privalomąją karo tarnybą.
6. Banko sąskaita arba mokėjimo kortelė (DnB Nord ar SEB Vilniaus banko).

 Formos ir nuorodos  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas Nr.801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“. (Žin., 2004, Nr. 100-3724).

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208; 2008, Nr. 81-3175).
PRAŠYMAS IŠMOKAI GAUTI SP-3(A)

Kreiptis į Zapyškio seniūniją, pas socialinio darbo organizatorę