Atliekų tvarkymas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992,  Nr. 5-75) 6 straipsnio 7 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) 31 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 42-1918) 17 straipsnio 33 punktu, Kauno rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Patvirtinti Kauno rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisykles;
  2. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2008 m. kovo 10 d.

Paslaugos teikimo administratorius – UAB „Komunalinių paslaugų centras“. Visa informacija apie paslaugą / netinkamai vykdomą paslaugą / konteinerių užsakymo klausimai ir pan., turėtų būti derinama su administratoriumi.