Išmoka vaikui

Paslauga skirta  Fiziniams asmenims
 Paslaugos teikėjas  Kauno rajono savivaldybė
 Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis)  Išmokos vaikui skyrimas
 Tikslinės grupės  Šeimos auginančios vaikus
 Kategorija  Socialinė parama
 Paslaugos aprašymas  Nuo 2010-01-01 vaiko išmoka skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinu įstatymu (Žin. 2009 m. Nr. 152-6820).
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo pateikimo (Žin. 2009. Nr. 158-7171).“
Išmokos: vaikui skyrimas ir mokėjimas
1. Išmoka vaikui, paskirta iki šio įstatymo įsigaliojimo vyresniems kaip 7 metų vaikams, nemokama, išskyrus atvejus, nustatytus šio straipsnio 3 ir 4 dalyse.
2. Šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį, jeigu vaiko tėvai ar globėjai pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą už tą vaiką negauna socialinio draudimo motinystės (tėvystės) pašalpos arba ją gauna, tačiau ši pašalpa yra mažesnė negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.
3. Šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio per mėnesį, jeigu vidutinės šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 15 straipsnyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio:
1) kai vaikas yra nuo 2 iki 7 metų;
2) kai vaikas yra nuo 7 iki 18 metų, jeigu šeima ar bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų. Išmoka mokama, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jei šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų vyresni kaip 18 metų vaikai ar buvę globojami vaikai mokosi pagal bendrojo lavinimo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai.
4. Nuo 2010 m. sausio 1 d. sprendimą tęsti išmokos vaikui mokėjimą iki 2 metų amžiaus vaikams, turintiems teisę gauti išmoką pagal šio įstatymo nuostatas, savivaldybės administracija gali priimti be naujo asmens prašymo.
Dokumentai, reikalingi vaiko išmokai gauti, atsižvelgiant į aplinkybes:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybės dokumentai
3. Vaiko gimimo liudijimas.
4. Mokyklos pažyma, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi.
5. Ištuokos liudijimas, jeigu vaiko tėvai nutraukę santuoką.
6. Mirties liudijimas, jeigu vienas vaiko tėvų yra miręs.
7. Sprendimas dėl vaiko globos (rūpybos) nustatymo.
8. Banko sąskaita.Išmoka vaikui neskiriama, jei jis:

1. Susituokia.
2. Yra emancipuojamas (išskyrus tuo atveju, kai teismas nusprendžia emancipaciją panaikinti).
3. Yra pilnametis ir turi savo vaikų.

 Formos ir nuorodos  Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis ĮSTATYMAS (Žin. 2009 m. Nr. 152-6820)

PRAŠYMAS IŠMOKAI GAUTI SP-3(A1)

Kreiptis į Zapyškio seniūniją, pas socialinio darbo organizatorę